ANGLÈS
Des de P4 fins a 4ESO
Les classes tindran lloc al mateix centre i s’impartiran ÍNTEGRAMENT en llengua anglesa. El centre creu que no pot ser d’una altra manera, l’anglès extraescolar ha de ser capdavanter en la immersió lingüística de l’idioma. L’alumnat tindrà evidentment la possibilitat de presentar-se a les diferents proves que es convoquin per adquirir els certificats esmentats i l’escola en gestionarà la matriculació.

HORARIS I CURSOS

Les classes, com ja els hem comentat anteriorment, tindran lloc al mateix centre i els horaris seran, segons la demanda i inscripció, de dilluns a dijous de 17:00 a 19:00h. Existeix també la possibilitat d’oferir classes per alumnes de Primària i Infantil en la franja de 14:00 a 15:00h. (Tots aquests horaris estan subjectes a la inscripció final dels cursos)

•   P4/P5 Cursos adreçats als alumnes d’Ed. Infantil

•   YLE Certificat dividit en tres etapes corresponent a l’Ed. Primària: Starters (1r/2n), Movers (3r/4t) i Flyers (5è/6è)

•   KET Certificat corresponent al 1r cicle de l’ESO (1r/2n)

•   PET Certificat corresponent al 2n cicle de l’ESO (3r/4t) FIRST CERTIFICATE Certificat corresponent als alumnes d’entre 16 i 18 anys.( Batxillerat/Cicles)

INGLÉS

Desde P3 hasta 4ESO

Las clases tendrán lugar en el mismo centro y se impartirán ÍNTEGRAMENTE en lengua inglesa. El centro cree que no puede ser de otra manera, el inglés extraescolar debe ser líder en la inmersión lingüística del idioma. El alumnado tendrá evidentemente la posibilidad de presentarse a las diferentes pruebas que se convoquen para adquirir los certificados mencionados y la escuela gestionará la matriculación.

HORARIOS Y CURSOS

Las clases, como ya les hemos comentado anteriormente, tendrán lugar en el mismo centro y los horarios serán, según la demanda e inscripción, de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h. Existe también la posibilidad de ofrecer clases para alumnos de Primaria e Infantil en la franja de 14:00 a 15:00 h. (Todos estos horarios están sujetos a la inscripción final de los cursos)

•   P4/P5 Cursos dirigidos a los alumnos de Ed.. infantil

•   YLE Certificado dividido en tres etapas correspondiente al Ed. Primaria: Starters (1r/2n), Movers (3r/4t) y Flyers (5è/6è)

•   KET Certificado correspondiente al 1 º ciclo de la ESO (1r/2n)

•   PET Certificado correspondiente al 2 º ciclo de la ESO (3r/4t) FIRST CERTIFICATE Certificado correspondiente a los alumnos de entre 16 y 18 años. (Bachillerato / Ciclos)

 

ENGLISH

From P3 to 4ESO

Classes will be held in the center and will be taught entirely in English. The center believes that it can not be otherwise, formal English should be the leader in the immersion language. Students will have the opportunity to present clearly the different tests that are called to acquire the certificates referred and managed school enrollment.

HOURS AND COURSES

Classes, as discussed above them, will take place in the center and schedules will, on demand and recording, Monday to Thursday from 17:00 to 19:00 h. It is also possible to offer classes for students of Kindergarten and Primary education from 14:00 to 15:00 h. (All times are subject to the final registration of courses)

•   P4/P5 Courses for kindergarten children.

•   YLE Certificate divided into three stages corresponding to Primary Education: Starters (1r/2n) Movers (3r/4t) and Flyers (5E/6E)

•   KET Certificate for the 1st cycle of ESO (1r/2n)

•   PET Certificate for the 2nd cycle of the ESO (3r/4t) FIRST CERTIFICATE Certificate relevant to students between 16 and 18. (Baccalaureate / Cycles)