eleccions al consell escolar 2018Amb la publicació de la Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre (DOGC 28.09.16), per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, el Departament d’Ensenyament ha iniciat el procés bianual de renovació parcial dels sectors electius dels consells escolars de tots els centres públics i privats concertats.
 
Horari de les votacions al PAVELLÓ DE SECUNDÀRIA:
 
  • PROFESSORAT: de 10.30 a 11.30h
  • PARES D’ALUMNES: de 16.30 a 18.00h
  • ALUMNES: de 9 a 10.30h
  • PAS: de 15 a 16.00h

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, estableix que cada centre determina la composició i el reglament del consell escolar en les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el projecte educatiu i respectant la legislació vigent.

La convocatòria per a la renovació dels membres del consell escolar és competència de la direcció del centre.

Voleu MÉS INFORMACIÓ?