[:ca]

044615_LOGOTIP_NOU_AMB_LLETRES030331_generic

POLÍTIQUES DE QUALITAT

  

El Col·legi Mare de Déu del Carme, fidel als criteris establerts com a referència en el projecte estratègic i en relació directa amb els valors, missió i visió de l’organització, estableix com a prioritats en l’enfocament del nostre dia a dia els següents aspectes:

 1. Mantenir la identitat cristiana d’acord amb el caràcter del fundador Pare Palau i Quer fonamentat en fomentar en la nostra escola la llibertat, la coresponsabilitat i el sentit crític en el desenvolupament de les nostres activitats formatives.
 2. Establir una formació integral que permeti als alumnes que es formen a la nostra escola actuar i mostrar una concepció cristiana i el carisma de les Carmelites Missioneres Teresianes.
 3. Abastar una àmplia oferta formativa en tots els àmbits i assolir el reconeixement de la institució com a referència en l’àmbit educatiu més proper, però també en el nostre entorn social i laboral, sempre tenint en compte els criteris d’escola cristiana, oberta, acollidora i diversa.

Així doncs, volem oferir un servei educatiu de qualitat i amb qualitat que té per finalitat la formació de persones responsables i compromeses amb la societat que ens envolta capaces de desenvolupar-se amb eficàcia i eficiència.

Aquest servei s’encaminarà doncs, a aconseguir la satisfacció i el reconeixement de totes les persones que participen en la concreció del nostre projecte educatiu: les famílies, l’alumnat, el professorat, el personal de serveis i les empreses i institucions.

Per assolir-ho l’escola es compromet a desenvolupar una acció conjunta entre pares, professors i alumnes que comparteixen un projecte educatiu fonamentat en el Caràcter Propi del Col·legi i a potenciar mecanismes que permetin la col·laboració i participació, promovent la relació amb les institucions i amb les empreses del nostre entorn.

Completem l’assoliment dels aspectes citats anteriorment amb la implantació de les noves tecnologies com a eina d’ensenyament aprenentatge i la incorporació del projecte plurilingüe al procés educatiu.

Durant el curs 2017-2018 l’escola ha renovat la Certificació en Qualitat i obtingut la ISO 9001:2015. La Direcció es compromet a vetllar pel compliment de tots els requeriments legals i reglamentaris en vigor que regulin el funcionament del centre, garantint:

 1. El compliment i la revisió dels objectius de qualitat anualment i comunicar-los a tot el personal del centre.
 2. Realitzar la formació continuada del professorat.
 3. Fer un esforç en les inversions necessàries per tal de millorar el treball dels professionals i l’aprenentatge de l’alumnat.
 4. Garantir un procés de millora continuada en la gestió del centre a partir d’un seguiment de l’activitat de tots els processos i activitats que s’hi desenvolupen.

La millora continuada i l’interès en fer que cada dia totes les persones que tenen relació amb la nostra comunitat gaudeixin del servei que els hi prestem és la nostra raó de ser. Nous reptes s’obren al davant nostre, el nou procés de certificació sota la norma 9001:2015 durant el curs 17-18 i la necessitat de millorar cada dia més fa que estiguem amatents a fer-nos líquids i apropar-nos i adequar-nos al nostre entorn més immediat.

Queden integrats dins l’abast del sistema de gestió de la qualitat, totes les activitats i processos relacionats amb les etapes educatives següents: Llar, Parvulari, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius en els àmbits curricular i complementari així com les activitats extraescolars, menjador i administració i serveis.

El nou repte per una escola que sempre vol avançar amb l’horitzó de qualitat pel que la nostra organització ha de vetllar constantment.

Tota l’organització del centre en general i la direcció en particular, accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora continuada de la qualitat del centre, revisant quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir la missió que ens hem fixat.

Tarragona, setembre de 2018                               LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

 

 

 

 

9105070271_835809[:es]030331_generic044615_LOGOTIP_NOU_AMB_LLETRES

 

POLÍTICAS DE CALIDAD

El Colegio Mare de Déu del Carmen, fiel a los criterios establecidos como referencia en el proyecto estratégico y en relación directa con los valores, misión y visión de la organización, establece como prioridades en el enfoque de nuestro día a día los siguientes aspectos:

 1. Mantener la identidad cristiana de acuerdo con el carácter del fundador Padre Palau y Quer fundamentado en fomentar en nuestra escuela la libertad, la corresponsabilidad y el sentido crítico en el desarrollo de nuestras actividades formativas.
 2. Establecer una formación integral que permita a los alumnos que se forman en nuestra escuela actuar y mostrar una concepción cristiana y el carisma de las Carmelitas Misioneras Teresianas.
 3. Abarcar una amplia oferta formativa en todos los ámbitos y lograr el reconocimiento de la institución como referencia en el ámbito educativo más cercano, pero también en nuestro entorno social y laboral, siempre teniendo en cuenta los criterios de escuela cristiana, abierta, acogedora y diversa.

Así pues, queremos ofrecer un servicio educativo de calidad y con calidad que tiene por finalidad la formación de personas responsables y comprometidas con la sociedad que nos rodea capaces de desarrollarse con eficacia y eficiencia.

Este servicio se encaminará pues, a conseguir la satisfacción y el reconocimiento de todas las personas que participan en la concreción de nuestro proyecto educativo: las familias, el alumnado, el profesorado, el personal de servicios y las empresas e instituciones.

Para lograrlo la escuela se compromete a desarrollar una acción conjunta entre padres, profesores y alumnos que comparten un proyecto educativo fundamentado en el Ideario del Colegio ya potenciar mecanismos que permitan la colaboración y participación, promoviendo la relación con las instituciones y con las empresas de nuestro entorno.

Completamos el logro de los aspectos citados anteriormente con la implantación de las nuevas tecnologías como herramienta de enseñanza aprendizaje y la incorporación del proyecto plurilingüe al proceso educativo.

Durante el curso 2017-2018 la escuela ha renovado la Certificación en Calidad y obtenido la ISO 9001: 2015. La Dirección se compromete a velar por el cumplimiento de todos los requerimientos legales y reglamentarios en vigor que regulen el funcionamiento del centro, garantizando:

 1. El cumplimiento y la revisión de los objetivos de calidad anualmente y comunicarlos a todo el personal del centro.
 2. Realizar la formación continuada del profesorado.
 3. Hacer un esfuerzo en las inversiones necesarias para mejorar el trabajo de los profesionales y el aprendizaje del alumnado.
 4. Garantizar un proceso de mejora continua en la gestión del centro a partir de un seguimiento de la actividad de todos los procesos y actividades que se desarrollan.

La mejora continua y el interés en hacer que cada día todas las personas que tienen relación con nuestra comunidad disfruten del servicio que les prestamos es nuestra razón de ser. Nuevos retos se abren ante nosotros, el nuevo proceso de certificación bajo la norma 9001: 2015 durante el curso 17-18 y la necesidad de mejorar cada día más hace que estemos dispuestos a hacernos líquidos y acercarnos y adecuarlos a nuestro entorno más inmediato.

Quedan integrados dentro del alcance del sistema de gestión de la calidad, todas las actividades y procesos relacionados con las etapas educativas: Hogar, Parvulario, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos en los ámbitos curricular y complementario así como las actividades extraescolares, comedor y administración y servicios.

El nuevo reto para una escuela que siempre quiere avanzar con el horizonte de calidad por lo que nuestra organización debe velar constantemente.

Toda la organización del centro en general y la dirección en particular, acepta este reto y asume la responsabilidad de participar activamente en el desarrollo y mejora continua de la calidad del centro, revisando cuando sea necesario, los objetivos marcados para cumplir la misión que nos hemos fijado.

Tarragona, Septiembre de 2018                                              LA DIRECCIÓN DEL CENTRO9105070271_835809[:en]

044615_LOGOTIP_NOU_AMB_LLETRES030331_generic

 

POLÍTIQUES DE QUALITAT

  

El Col·legi Mare de Déu del Carme, fidel als criteris establerts com a referència en el projecte estratègic i en relació directa amb els valors, missió i visió de l’organització, estableix com a prioritats en l’enfocament del nostre dia a dia els següents aspectes:

 1. Mantenir la identitat cristiana d’acord amb el caràcter del fundador Pare Palau i Quer fonamentat en fomentar en la nostra escola la llibertat, la coresponsabilitat i el sentit crític en el desenvolupament de les nostres activitats formatives.
 2. Establir una formació integral que permeti als alumnes que es formen a la nostra escola actuar i mostrar una concepció cristiana i el carisma de les Carmelites Missioneres Teresianes.
 3. Abastar una àmplia oferta formativa en tots els àmbits i assolir el reconeixement de la institució com a referència en l’àmbit educatiu més proper, però també en el nostre entorn social i laboral, sempre tenint en compte els criteris d’escola cristiana, oberta, acollidora i diversa.

Així doncs, volem oferir un servei educatiu de qualitat i amb qualitat que té per finalitat la formació de persones responsables i compromeses amb la societat que ens envolta capaces de desenvolupar-se amb eficàcia i eficiència.

Aquest servei s’encaminarà doncs, a aconseguir la satisfacció i el reconeixement de totes les persones que participen en la concreció del nostre projecte educatiu: les famílies, l’alumnat, el professorat, el personal de serveis i les empreses i institucions.

Per assolir-ho l’escola es compromet a desenvolupar una acció conjunta entre pares, professors i alumnes que comparteixen un projecte educatiu fonamentat en el Caràcter Propi del Col·legi i a potenciar mecanismes que permetin la col·laboració i participació, promovent la relació amb les institucions i amb les empreses del nostre entorn.

Completem l’assoliment dels aspectes citats anteriorment amb la implantació de les noves tecnologies com a eina d’ensenyament aprenentatge i la incorporació del projecte plurilingüe al procés educatiu.

Durant el curs 2017-2018 l’escola ha renovat la Certificació en Qualitat i obtingut la ISO 9001:2015. La Direcció es compromet a vetllar pel compliment de tots els requeriments legals i reglamentaris en vigor que regulin el funcionament del centre, garantint:

 1. El compliment i la revisió dels objectius de qualitat anualment i comunicar-los a tot el personal del centre.
 2. Realitzar la formació continuada del professorat.
 3. Fer un esforç en les inversions necessàries per tal de millorar el treball dels professionals i l’aprenentatge de l’alumnat.
 4. Garantir un procés de millora continuada en la gestió del centre a partir d’un seguiment de l’activitat de tots els processos i activitats que s’hi desenvolupen.

La millora continuada i l’interès en fer que cada dia totes les persones que tenen relació amb la nostra comunitat gaudeixin del servei que els hi prestem és la nostra raó de ser. Nous reptes s’obren al davant nostre, el nou procés de certificació sota la norma 9001:2015 durant el curs 17-18 i la necessitat de millorar cada dia més fa que estiguem amatents a fer-nos líquids i apropar-nos i adequar-nos al nostre entorn més immediat.

Queden integrats dins l’abast del sistema de gestió de la qualitat, totes les activitats i processos relacionats amb les etapes educatives següents: Llar, Parvulari, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius en els àmbits curricular i complementari així com les activitats extraescolars, menjador i administració i serveis.

El nou repte per una escola que sempre vol avançar amb l’horitzó de qualitat pel que la nostra organització ha de vetllar constantment.

Tota l’organització del centre en general i la direcció en particular, accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora continuada de la qualitat del centre, revisant quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir la missió que ens hem fixat.

Tarragona, setembre de 2018                               LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

 

 

 

9105070271_835809

 

[:]