044615_LOGOTIP_NOU_AMB_LLETRES030331_generic

POLÍTIQUES DE QUALITAT

  

El Col·legi Mare de Déu del Carme, fidel als criteris establerts com a referència en el projecte estratègic i en relació directa amb els valors, missió i visió de l’organització, estableix com a prioritats en l’enfocament del nostre dia a dia els següents aspectes:

  1. Mantenir la identitat cristiana d’acord amb el caràcter del fundador Pare Palau i Quer fonamentat en fomentar en la nostra escola la llibertat, la coresponsabilitat i el sentit crític en el desenvolupament de les nostres activitats formatives.
  2. Establir una formació integral que permeti als alumnes que es formen a la nostra escola actuar i mostrar una concepció cristiana i el carisma de les Carmelites Missioneres Teresianes.
  3. Abastar una àmplia oferta formativa en tots els àmbits i assolir el reconeixement de la institució com a referència en l’àmbit educatiu més proper, però també en el nostre entorn social i laboral, sempre tenint en compte els criteris d’escola cristiana, oberta, acollidora i diversa.

Així doncs, volem oferir un servei educatiu de qualitat i amb qualitat que té per finalitat la formació de persones responsables i compromeses amb la societat que ens envolta capaces de desenvolupar-se amb eficàcia i eficiència.

Aquest servei s’encaminarà doncs, a aconseguir la satisfacció i el reconeixement de totes les persones que participen en la concreció del nostre projecte educatiu: les famílies, l’alumnat, el professorat, el personal de serveis i les empreses i institucions.

Per assolir-ho l’escola es compromet a desenvolupar una acció conjunta entre pares, professors i alumnes que comparteixen un projecte educatiu fonamentat en el Caràcter Propi del Col·legi i a potenciar mecanismes que permetin la col·laboració i participació, promovent la relació amb les institucions i amb les empreses del nostre entorn.

Completem l’assoliment dels aspectes citats anteriorment amb la implantació de les noves tecnologies com a eina d’ensenyament aprenentatge i la incorporació del projecte plurilingüe al procés educatiu.

Durant el curs 2017-2018 l’escola ha renovat la Certificació en Qualitat i obtingut la ISO 9001:2015. La Direcció es compromet a vetllar pel compliment de tots els requeriments legals i reglamentaris en vigor que regulin el funcionament del centre, garantint:

  1. El compliment i la revisió dels objectius de qualitat anualment i comunicar-los a tot el personal del centre.
  2. Realitzar la formació continuada del professorat.
  3. Fer un esforç en les inversions necessàries per tal de millorar el treball dels professionals i l’aprenentatge de l’alumnat.
  4. Garantir un procés de millora continuada en la gestió del centre a partir d’un seguiment de l’activitat de tots els processos i activitats que s’hi desenvolupen.

La millora continuada i l’interès en fer que cada dia totes les persones que tenen relació amb la nostra comunitat gaudeixin del servei que els hi prestem és la nostra raó de ser. Nous reptes s’obren al davant nostre, el nou procés de certificació sota la norma 9001:2015 durant el curs 17-18 i la necessitat de millorar cada dia més fa que estiguem amatents a fer-nos líquids i apropar-nos i adequar-nos al nostre entorn més immediat.

Queden integrats dins l’abast del sistema de gestió de la qualitat, totes les activitats i processos relacionats amb les etapes educatives següents: Llar, Parvulari, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius en els àmbits curricular i complementari així com les activitats extraescolars, menjador i administració i serveis.

El nou repte per una escola que sempre vol avançar amb l’horitzó de qualitat pel que la nostra organització ha de vetllar constantment.

Tota l’organització del centre en general i la direcció en particular, accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora continuada de la qualitat del centre, revisant quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir la missió que ens hem fixat.

Tarragona, setembre de 2018                               LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

 

 

 

 

9105070271_835809