El nostre centre compta amb totes les instal·lacions necessàries per fer les activitats programades a més d’algunes instal·lacions suplementàries que reforcen les existents i que fan que el nostre centre estigui al dia per la preparació de les noves generacions i les noves tecnologies.

•     Aules per cada grup-classe

•     Aules per desdoblaments

•     Aules polivalents

•     Aula d’educació especial

•     Aula de música

•     Aula d’idiomes

•     Laboratoris de ciències naturals, química i física.

•     Aules d’informàtica

•     Aula-taller de tecnologia/robòtica

•     Aula-taller de ràdio

•     Aula de visual i plàstica

•     Aules de psicomotricitat

•     Biblioteques

•     Seminaris d’estudis

•     Gimnàs

•     Sala de conferències

•     Saló d’actes

•     Menjadors (amb cuina pròpia)

•     Pistes poliesportives

•     Patis per a jocs

 

 

 

Nuestro centro cuenta con todas las instalaciones necesarias para realizar las actividades programadas además de algunas instalaciones suplementarias que refuerzan las existentes y que hacen que nuestro centro esté al día para la preparación de las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías.

• Aulas para cada grupo-clase

• Aulas para desdoblamientos

• Aulas polivalentes

• Aula de educación especial

• Aula de música

• Aula de idiomas

• Laboratorios de ciencias naturales, química y física.

• Aulas de informática

• Aula-taller de tecnología/robótica

• Aula-taller de radio

• Aula de visual y plástica

• Aulas de psicomotricidad

• Bibliotecas

• Seminarios de estudios

• Gimnasio

• Sala de conferencias

• Salón de actos

• Comedores (con cocina propia)

• Pistas polideportivas

• Patios para juegos 

Our school has all the facilities needed to support activities plus some additional reinforcing existing facilities and make our center is ready and up for the preparation of new generations and new technologies.

• Classrooms for each class group

• Classrooms for groups splitting

• Polyvalent classrooms

• Special Education Classroom

• Music classroom

• Language Classroom

• Laboratories for physical and chemistry sciences

• Computer Labs

• Classroom-technology workshop

• Visual and plastic classroom

• Classrooms for psychomotricity

• General Library

• Study Seminars

• Gym

• Conference

• Auditorium

• Dining rooms (with own kitchen)

• Sports courts

• School yards