Més d’un segle d’història i més de 1.200 alumnes (aproximadament) cada any, fan del nostre centre una referència obligada dins de la ciutat de Tarragona.

La història de la dedicació de les Germanes Carmelites Missioneres Teresianes a l’educació de nens es remunta als inicis de la congregació a Tarragona en 1871. El 1872 es funda el col·legi al c/ Cervantes, núm. 5, amb alumnes internes i externes, més tard es traslladaran al c/ Unió.

El 1925 es van iniciar les obres de l’actual edifici com a seu del Consell General i Casa de formació de les futures religioses. La benedicció del nou edifici es va portar a terme el 22 setembre de 1933. Durant la Guerra Civil del 36 les Germanes van haver d’abandonar l’edifici ja que el convent va ser confiscat i destinat a usos de diversa índole. En acabar la guerra, l’edifici va ser restaurat i les Germanes van poder tornar i seguir la missió que realitzaven des d’allà. Més tard, es va ampliar i habilitar l’edifici per a l’ensenyament.

Al curs 1982-83 es va començar a fer l’educació mixta, i el 1990 es va implantar l’antic BUP.

El 2011 la Congregació inicia les reformes del edifici de la Casa Mare, incloent les dependències de l’escola, per condicionar els espais a les actuals exigències i per tal de proporcionar unes instal·lacions modernes obertes al futur. Aquestes reformes es donen per finalitzades en el darrer trimestre del curs 2011-2012.

Actualment es donen classes des de P1 fins a Batxiller, CFGM i CAS (Curs d’Accés a Grau Superior). El Col·legi Mare de Déu del Carme és una referència a la ciutat de Tarragona, sent uns dels col·legis amb més nombre de línies i alumnes de la ciutat està. Les Carmelites Missioneres Teresianes regenten el Col·legi “Mare de Déu del Carme”, situat a l’Av. Estanislau Figueres, núm. 31.

Els pares col·laboren des de l’Associació de pares i mares d’alumnes (AMPA) i com a membres voluntaris de la Fundació “Carmel Palautià”.

 

Más de un siglo de historia y más de 1.200 alumnos (aproximadamente) cada año, hacen de nuestro centro una referencia obligada dentro de la ciudad de Tarragona.

La historia de la dedicación de las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas en la educación de niños se remonta a los inicios de la congregación en Tarragona en 1871. En 1872 se funda el colegio en C / Cervantes, n. 5, con alumnas internas y externas, más tarde se trasladarán a la calle Unión.

En 1925 se iniciaron las obras del actual edificio como sede del Consejo General y Casa de formación de las futuras religiosas. La bendición del nuevo edificio se llevó a cabo el 22 de septiembre de 1933. Durante la Guerra Civil del 36 las hermanas tuvieron que abandonar el edificio ya que el convento fue confiscado y destinado a usos de diversa índole. Al terminar la guerra, el edificio fue restaurado y las Hermanas pudieron volver y seguir la misión que realizaban desde allí. Más tarde, se amplió y habilitar el edificio para la enseñanza.

Al curso 1982-83 se comenzó a hacer la educación mixta, y en 1990 se implantó el antiguo BUP.

En 2011 la Congregación inicia las reformas del edificio de la Casa Madre, incluyendo las dependencias de la escuela, para acondicionar los espacios a las actuales exigencias y para proporcionar unas instalaciones modernas abiertas al futuro. Estas reformas se dan por finalizadas en el último trimestre del curso 2011-2012.

Actualmente se dan clases desde P1 hasta Bachillerato, CFGM y CAS (Curso de Acceso a Grado Superior). El Colegio Mare de Déu del Carme es una referencia en la ciudad de Tarragona, siendo unos de los colegios con mayor número de líneas y alumnos de la ciudad está. Las Carmelitas Misioneras Teresianas regentan el Colegio “Mare de Déu del Carme”, situado en la Av. Estanislau Figueras, núm. 31.

Los padres colaboran desde la Asociación de padres y madres de alumnos (AMPA) y como miembros voluntarios de la Fundación “Carmel Palautià”.

  

More than a century of history and (approximately) every year, more than 1.200 students make our center to be a reference within the town of Tarragona.

The history of the dedication of Teresian Carmelite Missionary Sisters in educating children began in the Tarragona’s congregation in 1871. In 1872 the school in C / Cervantes, n. 5, with internal and external students, later moved to c/ Unió.

In 1925 began the construction of the current building as the seat of the General Council an training house of the future religious . The blessing of the new building took place on September 22, 1933. During the Civil War, in 1936, the sisters had to leave the building because the monastery was confiscated and intended to uses of various kinds. After the war, the building was restored and the isters were able to return and continue the mission carried out from there. Later expanded and enable the building for teaching.

At year 1982-83 began to make coeducation boys and girls, and in 1990 we introduced the old BUP.

In 2011 the Congregation initiated reforms to the Motherhouse building, including the offices of the school, to condition the spaces to current requirements and to provide a future open to modern facilities. These reforms are taken for completion in the last quarter of the year 2011-2012.

Currently we teach classes from P2 to Baccalaureate, CFGM and PQPI. The school Mare de Déu del Carme is a reference in the city of Tarragona, being one of the schools with the greatest number of lines and students of the city. The Teresian Carmelite Missionaries run the school “Mare de Déu del Carme” , located at Av Estanislau Figueres, no. 31.

The educational mission is shared with teachers thaT from their secular state collaborate and assume the mission that Francis Palau confided to her daughters, the Carmelite Missionary Sisters. The Learning Community serves children and youth in stages Children Education, Elementary Education, Secondary Education, High School, Vocational Training Modules First Grade and PQPI. The religious community provides valuable partners in the task of education, and care management services to students and animation and dedication to all pastoral activities.

Parents work from the Association of Parents of Students (AMPA) and volunteer members of the “Carmel Palautià” Foundation.