PASTORAL A CLASSE

  • Reflexió del matí: tret distintiu de Carmelites que es du a terme en començar el dia.
  • Temps forts: Advent-Nadal, Quaresma. Dinàmiques de reflexió i de revisió personal que ens ajuden a ser més solidaris, més reflexius i més transcendents.
  • Classes de Religió: estudiem el fet religiós. Coneixem els fonaments dels cristianisme i aquests ens ajuden a entendre la nostra història i la nostra cultura.
  • Fundador Pare Palau: coneixem la vida del beat Francesc Palau i el seu missatge d’educació per a totes les persones.
  • Trobades de convivències: oportunitat de reflexionar i créixer personalment. Àmbits de convivència.

 

PASTORAL SOLIDÀRIA

El centre organitza les campanyes del DOMUND, Banc d’aliments, Santa Infància, SOS Àfrica, Marxa Mans Unides, cursa solidària per als apadrinaments de nens de les Filipines i altres campanyes esporàdiques que es puguin presentar.

L’escola ofereix a l’alumnat, famílies i personal del centre la possibilitat de fer voluntariat amb l’objectiu d’oferir l’oportunitat de conèixer les necessitats de la gent que ens envolta.

PASTORAL A CLASE

 Reflexión de la mañana: rasgo distintivo de Carmelitas que se lleva a cabo al comenzar el día.
 Tiempo fuertes: Adviento-Navidad, Cuaresma. Dinámicas de reflexión y de revisión personal que nos ayudan a ser más solidarios, más reflexivos y más trascendentes.
 Clases de Religión: estudiamos el hecho religioso. Conocemos los fundamentos del cristianismo y estos nos ayudan a entender nuestra historia y nuestra cultura.
 Fundador Padre Palau: conocemos la vida del beato Francisco Palau y su mensaje de educación para todas las personas.
 Encuentros de convivencias: oportunidad de reflexionar y crecer personalmente. Ámbitos de convivencia.

PASTORAL SOLIDARIA

El centro organiza las campañas del DOMUND, Banco de alimentos, Santa Infancia, SOS África, Marcha Manos Unidas, carrera solidaria para los apadrinamientos de niños de Filipinas y otras campañas esporádicas que se puedan presentar.
La escuela ofrece al alumnado, familias y personal del centro la posibilidad de hacer voluntariado con el objetivo de ofrecer la oportunidad de conocer las necesidades de la gente que nos rodea.

Pastoral in class

  • Morning reflection: distinctive characteristic of Carmelites that takes place at the beginning of each school day.
  • Liturgical seasons: Advent-Christmas, Lent. Reflection and personal revision dynamics that will help us to develop a greater degree of solidarity, and to be more sensible and transcendental.
  • Religion classes: we study the religious fact. We learn the foundations of Christianity and this helps us to understand our history and culture.
  • The Founder, Pare Palau: we learn the life of the Blessed Francesc Palau and his message of education for all people.
  • Teambuilding days: an opportunity to reflect and to develop personal growth. Area of coexistence.

Pastoral Department and Solidarity

The school organizes DOMUND campaigns, Food banks, Holy Childhood, SOS Africa, Fam Campaign, Mans Unides Hike, a charity concert for the child sponsorship of the children of the Philippines, and other occasional campaigns that may arise.

The school offers the students, the families and the school staff the opportunity to do volunteer work with the aim of learning the necessities of the people that surround us.