044615_LOGOTIP_NOU_AMB_LLETRES030331_generic

POLÍTIQUES DE QUALITAT

  

El Col·legi Mare de Déu del Carme, fidel als criteris establerts com a referència en el projecte estratègic i en relació directa amb els valors, missió i visió de l’organització, estableix com a prioritats en l’enfocament del nostre dia a dia els següents aspectes:

 

  1. Mantenir la identitat cristiana d’acord amb el caràcter del fundador Pare Palau i Quer fonamentat en fomentar en la nostra escola la llibertat, la coresponsabilitat i el sentit crític en el desenvolupament de les nostres activitats formatives.
  2. Establir una formació integral que permeti als alumnes que es formen a la nostra escola actuar i mostrar una concepció cristiana i el carisma de les Carmelites Missioneres Teresianes.
  3. Abastar una àmplia oferta formativa en tots els àmbits i assolir el reconeixement de la institució com a referència en l’àmbit educatiu més proper, però també en el nostre entorn social i laboral, sempre tenint en compte els criteris d’escola cristiana, oberta, acollidora i diversa.

Així doncs, volem oferir un servei educatiu de qualitat i amb qualitat que té per finalitat la formació de persones responsables i compromeses amb la societat que ens envolta capaces de desenvolupar-se amb eficàcia i eficiència.

Aquest servei s’encaminarà doncs, a aconseguir la satisfacció i el reconeixement de totes les persones que participen en la concreció del nostre projecte educatiu: les famílies, l’alumnat, el professorat, el personal de serveis i les empreses i institucions.

 

Per assolir-ho l’escola es compromet a desenvolupar una acció conjunta entre pares, professors i alumnes que comparteixen un projecte educatiu fonamentat en el Caràcter Propi del Col·legi i a potenciar mecanismes que permetin la col·laboració i participació, promovent la relació amb les institucions i amb les empreses del nostre entorn.

 

Completem l’assoliment dels aspectes citats anteriorment amb la implantació de les noves tecnologies com a eina d’ensenyament aprenentatge i la incorporació del projecte plurilingüe al procés educatiu.

 

 

 

 

 

El curs 2014-2015 l’escola ha obtingut la Certificació en Qualitat 9001:2008 i amb el compromís de la Direcció es vetlla pel compliment de tots els requeriments legals i reglamentaris en vigor que regulin el funcionament del centre, garantint:

 

  1. El compliment i la revisió dels objectius de qualitat anualment i comunicar-los a tot el personal del centre.
  2. Realitzar la formació continuada del professorat.
  3. Fer un esforç en les inversions necessàries per tal de millorar el treball dels professionals i l’aprenentatge de l’alumnat.
  4. Garantir un procés de millora continuada en la gestió del centre a partir d’un seguiment de l’activitat de tots els processos i activitats que s’hi desenvolupen.

Tota l’organització del centre en general i la direcció en particular, accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora continuada de la qualitat del centre, revisant quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir la missió que ens hem fixat.